enesdefiitltro

Hanke

Hankkeen tausta

Maahanmuuttajanaiset ovat yksi heikoimmassa asemassa olevista ihmisryhmistä EU-maissa. Sukupuoli ja alkuperä tuovat usein haasteita maahanmuuttajanaisen arkeen. Maahanmuuttajanaisten työttömyysluvut ovat korkeat ja EU-maissa heille maksetaan alhaisempaa palkkaa kuin muulle väestölle. He ovat usein ylikoulutettuja saamiinsa työtehtäviin uudessa kotimaassaan ja lisäksi toimivat työvoimasäänneltyjen alojen ulkopuolella. Nämä seikat johtavat järjestelmällisesti siihen, että maahanmuuttajanaisten ihmisoikeuksia loukataan ja heidän lahjakkuutensa menee hukkaan. Myös köyhyysriski on nykyisessä EU-maiden taloudellisessa tilanteessa suuri.

FORWARD –hankkeessa luodaan malli näiden ongelmien voittamiseksi edistämällä maahanmuuttajanaisten osallisuutta yhteiskunnassa. Hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota osaamislähtöisiin menetelmiin ja maahanmuuttajanaisten osaamisen tunnustamiseen.

Kompetenssi- eli osaamislähtöiset mallit ovat osoittautuneet erittäin arvokkaiksi naisten voimaannuttamisessa. Lähestymistapa mahdollistaa epävirallisessa ja arkioppimisen ympäristössä hankittujen kompetenssien tunnustamista työ- ja koulutusmarkkinoilla.  Tällaisia taitoja voivat olla esimerkiksi  kotitaloustöiden (lastenhoito, siivoaminen, muut kotityöt) kautta saadut tiedot ja taidot tai vaikkapa maahanmuuttoprosessin myötä vahvistuneet kompetenssit (stressin hallinta, kyky sopeutua muutoksiin). Kompetenssimallissa maahanmuuttajanaisen saavuttamat tiedot ja taidot siirretään ja niitä hyödynnetään työ- tai koulutusympäristössä kehitettäen niitä edelleen.

FORWARD-hankkeessa luodaan ja kehitetään myös virallisessa, epävirallisessa ja arkioppimisen kontekstissa saatujen kompetenssien tunnustamiskeinoja. Monesti ne viralliset tutkintotodistukset, jotka maahanmuuttaja on saanut  isäntämaansa ulkopuolella ovat epäjohdonmukaisia ​​ja / tai tehottomia. Se aiheuttaa syrjintää ja korvaamatonta henkisen pääoman menetystä.

FORWARDISSA maahanmuuttajanaisten tarpeet otetaan huomioon hyödyntämällä jo olemassa olevia hyviä käytäntöjä. Hanke tarjoaa pilotoidun, erityislaatuisen maahanmuuttajanaisten tarpeisiin mukautetun kompetenssiportfolion ja työvälineet uraohjaukseen EU-maissa.

Hankkeen tavoitteet

FORWARD-hankkeen päätavoitteena on suunnitella ja toteuttaa innovatiivinen kompetenssiportfolio ja pedagogiset työkalut maahanmuuttajanaisten osaamisen tunnistamiseen, tunnustamiseen  ja kehittämiseen. Päämääränä on maahanmuuttajanaisten  työllistettävyyden ja  sosiaalisen osallisuuden parantaminen.

Hankkeen erityistavoitteita ovat:

  • Laajentaa tutkimusta kuudessa EU: n jäsenvaltioissa (Itävalta, Suomi, Italia, Liettua, Romania ja Espanja) maahanmuuttajanaisten erityistilanteesta keskittyen heidän osaamispääomaan, työllistettävyyteen, kokemuksiin osaamisen arvioinnista ja tunnustamisesta sekä osallistumisesta työmarkkinoille ja aikuiskoulutukseen.
  • Kehittää, pilotoida ja tunnustaa (asiantuntijaryhmän toimesta) uusi kompetenssimalli (portfolio ja opetusvälineitä), joka soveltuu erityisesti EU-maiden maahanmuuttajanaisten kanssa tehtävään työhön.
  • Siirtää FORWARD –malli (osaamisen portfolio ja opetusvälineitä) uraohjauksen ja aikuiskoulutuksen ammattilaisten käyttöön.
  • Levittää projektista saatua tietoa, asiantuntemusta ja hyviä käytäntöjä EU: n tasolla ja edistää keskustelua ammattilaisten keskuudessa

Kahden vuoden aikana projektissa

  • toteutetaan tutkimus maahanmuuttajanaisista hankemaissa, joita ovat  Itävalta, Suomi, Italia, Liettua, Romania ja Espanja
  • valmistetaan ja pilotoidaan hanke, sekä tunnustetaan FORWARD-malli  hankemaissa ammattilaisten käyttöön ​​tukemaan maahanmuuttajanaisia itsensä tunnustamisen ja oman osaamisen kehittämisprosessissa.
  •  tuotetaan sähköiset julkaisut (Forward-käsikirja ja pedagogiset työkalut ) seitsemällä kielellä
  • levitetään ja valtavirtaistetaan  FORWARD-malli (koulutukset, työpajat ammattilaisille ​​ja kansalliset konferenssit hankemaissa sekä Euroopan laajuinen hankkeen loppuseminaari).
  • tuotetaan hanke-esite seitsemällä kielellä.