enesdefiitltro

Projektas

Projekto idėja

Moterys migrantės – viena pažeidžiamiausių, didžiausią socialinę atskirtį patiriančių  grupių ES darbo rinkoje. Nepaisant šios grupės diversiškumo (skirtingos kilmės, socialinės padėties ir kt.) jos nedarbo procentas vis dar yra labai aukštas. Moterys migrantės išlieka tarp mažiausiai apmokamų darbuotojų Es darbo rinkoje, dažniausiai joms suteikiama galimybė dirbti tik kvalifikacijos nereikalaujančius darbus.  Nesudarant galimybės moterims migrantėms aktyviai dalyvauti ES darbo rinkoje sistematiškai pažeidžiamos jų teisės, neišnaudojamas potencialas bei didinama skurdo galimybė.

Projektas FORWARD, siūlo spręsti šias problemas skatinant moterų migrančių dalyvavimą suaugusiųjų švietimo programose, didžiausią dėmesį skiriant turimų kompetencijų modeliu grįstomis programomis.

Turima kompetencija grindžiami modeliai yra ypač naudingi siekiant moterų įgalinimo. Tokie modeliai moterims padeda atrasti turimas socialines, formaliose ir neformaliose srityse įgytas kompetencijas (vaikų priežiūra, darbas namuose ir pan.) ir suprasti jų pritaikomumą darbo rinkoje. FORWARD projektas paremtas būtent turimų moterų migrančių kompetencijų įgytų migracijos procese (streso valdymas, gebėjimas prisitaikyti jaujoje multikultūrinėje aplinkoje ir pan.) analize.

FORWARD projektas atsižvelgdamas į moterų migrančių poreikius bei  remdamasis egzistuojančiais turimomis kompetenncijomis paremtais modeliais sukurs specifinį bandomąjį kompetencijų aplanką ir karjeros gidą, pritaikytą jau turimoms migrančių moterų kompetencijoms išryškinti.

Projekto tikslai

Pagrindinis projekto tikslas – sukurti ir įgyvendinti inovatyvų turimomis kompetencijomis paremtą mokomąjį aplanką, kuris padėtų rasti, atpažinti ir pritaikyti moterų migrančių turimas kompetencijas tokiu būdu mažinant nedarbą bei didinant socialinę integraciją.

Specialieji projekto tikslai:

  • Tyrimo metu išanalizuoti moterų migrančių padėtį  6 ES valstybėse narėse (Austrijoje, Suomijoje, Italijoje, Lietuvoje, Rumunijoje ir Ispanijoje),didžiausią dėmesį skiriant jų turimų kompetencijų, migracijos proceso metu įgytų patirčių bei dalyvavimo darbo rinkoje kliūčių analizei.
  • Sukurti ir išbandyti naujajį turimomis kompetencijomis grįstą, moterims migrantėms ES specialiai pritaikytą modelį (aplanką bei kitas mokomąsias priemones).
  • Pristatyti ir skatinti projekto FORWARD metu sukurtus produktus tarp karjeros konsultantų ir suaugusiųjų švietimo profesionalų.
  • Viešinti projekto metu aptiktas gerąsias praktikas ir sėkmingai įgyvendintas projekto veiklas bei skatinti diskusijas dėl turima kompetencija grįstų modelio nepakankamo naudojimo suaugusiųjų švietimo programose.

Pagrindinės projekto veiklos 2 metų laikotarpyje

  • Tyrimas dėl moterų migrančių turimų kompetencijų Austrijoje, Suomijoje, Italijoje, Lietuvoje, Rumunijoje ir Ispanijoje.
  • Turimomis kompetencijomis grįsto, projekto metu sukurto modelio vertinimas 6 projekto partnerių šalyse siekiant padėti profesionalams dirbantiems su moterimis migrantėmis atskleisti turimas kompetencijas ir įgyti pasitikėjimo savimi.
  • Elektroninės projekto metu sukurtų produktų versijos 7 kalbomis: mokomųjų priemonių aplankas. Šiame aplanke bus turimomis kompetencijomis grįstas aplankas skirtas migrantėms moterims, bei mokymosi ir karjeros gidas migrantėms moterims, siekiant jas įgalinti panaudoti turimas kompetecijas darbo rinkoje.
  • Mokymai, projekto veiklų viešinimas, seminarai profesionalams dirbantiems su moterimis migrantėmis, konferencijos 6 šalyse bei baigiamoji tarptautinė konferencija.
  • Informacinis, projekto veiklas viešinantis lankstinukas 7 kalbomis.